Jinmiriye lagbɔgɔ

Zhezu wi yinwege kagala

Ki filimu ŋa wi yɛn na Zhezu wi yinwege kagala koro nari we na.