Jinmiriye lagbɔgɔ

Yɔn fɔlɔ fɔnnɔ kagala

Lagamɛ ye yaa Yɔn fɔlɔ fɔnnɔ kagala kele yan laga, ŋgele ke yɛn na para Zhezu wi yinwege kagala ke na konaa tagawa konɔ li wogo na.