Bibulu wi lewe yerege yana Andiroyidi na

 

Wè Bibulu wi pyelɔmɔ pa gbegele, mba pi mbe ya le yerege yana Andiroyidi na. Kì pye ma, ye mbe ya mbaa Bibulu wi kara Jinmiire ni mbe ye ta laga o laga, laga dunruya wi ni. Ye yaa Bibulu wi yan wa ki pyelɔmɔ pi ni. Ye mbe ya mbaa vɛriseye poro naa lara ta yɛgɛ lagajaa wa Bibulu wi ni, konaa mbaa sɛnpiile mbele wa sɛnpiile pele kɔrɔ yowo laga ki ni pe kara.

Yege laga ŋga ki yɛngɛ, ye Bibulu wi tile wi pan mbe yiri wa Google Play laga ki ni, yoo le wa ye yerege yana SimaritiFoni nakoma Andiroyidi wi ni. (Ki wogo ŋga ye daga mbe sige jɛnri, katugu ki fa gbɛngɛlɛ mbe kɔ gbɛn.)

Nakosima, wa nɔgɔna ye jeege sɛnrɛ nda tì yo fɔ "mbe Bibulu wi APK wi tile wi pan" ti na, ye Bibulu wi APK wi tile wi pan, yoo le wa ye yerege yana li yaara tɛgɛsaga yana (micro-SD) li ni, jaŋgo mbe ta mboo le wa ye yerege yana li ni. Bulutufu wi fanŋga na, ye mbe ya mbe Bibulu wi kan ye yɛɛ yeri fun ye yerege yaŋgala ke na. Wa nɔgɔna fun, ye mbe ya jeege sɛnrɛ nda tì yo fɔ "mbe Bibulu wi EXE wi tile wi pan" ti na, mbe ta mbe Biblulu wi EXE wi tile wi pan, jaŋgo mboo le wa ye ɔridinatɛri wi ni.

 

MobileBibleAppLink.jpg
Partager