Legilizi AEBECI wi yɛlɛ nafa shyɛn ma yiri kɛ

Lagamɛ ye yaa filimu wa yan ŋa wi yɛn na legilizi batisiye pe gbogolomɔ pi yɛlɛ nafa shyɛn ma yiri kɛ fɛti kapyere ti nari.