Ye ogba konɔ lagamɛ

 

Sefɛnnɛ, ye ogba konɔ. Ye panga kì we ndanla laga ki lagbɔgɔ ŋga ki ni. Lagamɛ ye yaa yarilɛgɛrɛ yan nda ti yɛn jinmiire ni. To ti yɛn Yɛnŋɛlɛ wogo, naa Jinmiriye sɛnrɛ karawa, naa yɔrɔ, naa filimuye, naa muŋgooro konaa yomiyɛgɛlɛ. Yɛnŋɛlɛ sa we saga!

Baobab 400 X 300[1].jpg
Partager

Votre encouragement nous est précieux

Vos témoignages contribuent à rendre possibles des sites web tels que celui-ci.