Contact

Ye mbe ya tunŋgo torogo we yeri mbege yɔnlɔgɔ sɛwɛ pyɔ ŋa wa nɔgɔna wi na. Ki woro kɔɔn ndanla mbɔɔn mbɛn kala mbe ye mɛgɛ naa ye nɛgɛjuru gbɔnkonnɔ mɛgɛ ki kan, kaawɔ na ye kaa jaa mbe ye yewige ki yɔn sogomɔ ta.

Target Image